หลักสูตร อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ

ประเภทวิชา  คหกรรม
สาขาวิชา     เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม
รหัส           31205
หลักสูตร     อุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ  หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                Men’s Pants Industry Course
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
1.      รู้และเข้าใจหลักการผลิตกางเกงบุรุษในระบบอุตสาหกรรม
2.     เย็บจักรอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน
3.     ตัดเย็บกางเกงบุรุษตามระบบอุตสาหกรรม
4.     มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
5.     สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ  
สมรรถนะหลักสูตร
      สามารถเข้าใจการผลิตอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  31205–01 ชื่อวิชาพื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม    
รหัสวิชา  31205–02 ชื่อวิชาอุตสาหกรรมกางเกงบุรุษ